0 Koszyk

No products in the cart.

Regulamin sklepu internetowego “www.whiteravenwood.pl”,
oferującego drewno, żywicę epoksydową do zalewania drewna, gotowe produkty, szkolenia oraz usługi związane z drewnem.

 1. §1. Postanowienia Ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem “www.whiteravenwood.pl”, jest firma Bsolutions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. GDAŃSKA 89/1, 85-022, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000573018, numer NIP 9182164231 (dalej jako „Sprzedawca”).

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

1.3 Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

1.4 Prawa do Serwisu jako całości przysługują Sprzedawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Sprzedawcy lub osób fizycznych, lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.

 1. §2. Definicje

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Sprzedawca– firma Bsolutions sp. z o.o.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  www.whiteravenwood.pl
Serwis – www.whiteravenwood.pl i wszystkie podstrony oraz sklep internetowy

 1. §3. Warunki korzystania ze Sklepu

3.1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania aktywnego konta e-mail.

3.2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej znacząco naruszył obowiązki wynikające z Regulaminu, w tym w szczególności gdy zalegał z zapłatą za zamówienia.
3.4 Korzystanie z zamieszczonego w Sklepie formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” zawartych w formularzu kontaktowym do celów kontaktowych i marketingowych, przez Bsolutions Sp. z o.o. ul. ul. GDAŃSKA 89/1 85-022 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE.

 1. §4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w tym ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.3  Rzeczywiste wymiary produktów mogą nieznacznie (+/-2%) różnić się od podanych w Sklepie.

 1. §5. Ceny i Płatności

5.1. Ceny towarów są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT (z wyjątkiem stawki zwolnionej).

5.2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem płatności online lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.

 1. §6. Realizacja zamówienia

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w przypadku dostępności towaru w magazynie lub w innym terminie określonym w Sklepie, podanym w dniach roboczych, w przypadku zamówień specjalnych.

 1. §7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku Produktu wykonanego na specjalne zamówienie.

7.3 Za produkty wykonane na specjalne zamówienie uznaje się wszystkie produkty dostępne w kategoriach Sklepu: “Drewno suche”, “Dostępne wkrótce”, “Gotowe ułożenia”. 

7.4 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.5. Zgodnie z zasadami opisanymi w Sklepie w zakładce Polityka Zwrotów, koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący.

7.6. Zamówiony produkt, w przypadku odstąpienia od umowy, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

7.7. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, ale używał zakupiony towar w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie, Sprzedawca może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane za zamówiony towar płatności. Zwrot środków zostanie wykonany przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, chyba że strony ustalą inne rozwiązanie.

7.9. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego produktu, który powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym dotarł do Klienta, oraz odpowiednio zabezpieczony na czas wysyłki, tak aby nie uległ zniszczeniu w transporcie. Tylko towar pełnowartościowy, niezniszczony w transporcie, może być przedmiotem zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania.

7.10. Niektóre produkty są wyłączone spod przepisów o zwrocie w handlu przez internet, w tym towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub wyraźnie zindywidualizowane, na przykład meble na zamówienie. W przypadku takich produktów prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7.11. Jeśli Klient odstępuje od umowy na wykonanie usługi zawartej na odległość, a jej wykonanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługi spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty jest obliczana proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 1. §8. Reklamacje

8.1. Klient ma prawo reklamować zakupione towary w przypadku stwierdzenia w nich wad.

8.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

8.3  Za wadę nie mogą zostać uznane naturalne właściwości i specyfika drewna surowego.
8.4  Roszczeniom nie podlegają żadne właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.

 1. §9. Ograniczenie gwarancji

9.1. Ze względu na charakter oferowanych produktów, takich jak surowe i mokre drewno oraz półprodukty z drewna naturalnego, które są nabywane z zamiarem ich dalszej obróbki, Sprzedawca nie udziela gwarancji na te produkty w zakresie ich przydatności do konkretnego zastosowania poza ogólnymi parametrami jakościowymi. 

9.2. Klient akceptując niniejszy regulamin potwierdza świadomość, że właściwości drewna naturalnego, takie jak różnice w kolorze, strukturze czy występowanie sęków, mogą różnić się między partiami produktów i nie stanowią podstawy do reklamacji.

9.3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty o parametrach nie odbiegających od typowych dla danego rodzaju drewna, jednakże każdy produkt z drewna naturalnego jest unikatowy i jego indywidualne cechy są nieuchronne.

 1. §10. Dane osobowe

10.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. §11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie Sklepu.

 1. §12. Ochrona praw własności intelektualnej

12.1. Całkowicie zabrania się udostępniania, rozpowszechniania oraz pobierania materiałów i informacji dostępnych w Sklepie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie treści, opisy produktów, grafiki, zdjęcia, logo użyte w Sklepie są własnością Sprzedawcy lub są wykorzystywane za zgodą odpowiednich właścicieli praw i są prawnie chronione.

 1. §13. Kontakt

13.1. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu można kierować do Sprzedawcy pod adres e-mail: kontakt@whiteravenwood.pl

Regulamin wchodzi w życie z momentem jego publikacji.